Vereniging

HISTORIE:

De Albino Zwaarddrager – Al 70 jaar een goed draaiende aquariumvereniging

Hiervoor moeten we met onze gedachten terug gaan naar de zomer van 1948.
Het was toen, dat een oud lid, de heer W. de Kock, bij gelegenheid van een door het bestuur van de V.V.V. georganiseerde Industrie en Handelstentoonstelling, in het schoolgebouw voor LO en ULO aan de Walstraat in Terneuzen, een voorstel werd gedaan ook enkele aquaria in te mogen zenden, welk voorstel als van geen belang zijnde werd afgewezen.
Enwel 2 dagen voor de opening, trok een van de inzenders zich terug en werd hem gevraagd, of hij dan maar met zijn goudvisjes wilde komen. Deze stelde zich, ondanks de korte tijd van voorbereiding, direkt in verbinding met een aantal hem bekende aquariumhouders, te weten de heren I. Riemens, J. van Dixhoorn, Jac. Bruggeman en de zaak was gebakken. Deze tentoonstelling trok heel veel belangstellenden en was dan ook de oorzaak, dat na afloop bij genoemde inzenders het idee naar voren kwam een aquariumvereniging op te richten.

Er werd contact gezocht met de Nederlandse bond voor Aqua-Terra (N.B.A.T.) te Hilversum.
Zo gebeurde het dat op 14 Oktober een bijeenkomst werd belegd in cafe ‘s lands welvaren met een
11-tal genodigden. Ook de toenmalige propagandist van de N.B.A.T., de heer W. Deutz, was hierbij aanwezig. Nog diezelfde avond kon tot de oprichting van De Albino Zwaarddrager worden overgegaan.

Zoals alles heeft ook de vereniging een geschiedenis.
De reeds eerder genoemde heer Deutz, werd bij zijn bezoek aan de vereniging Bali uit Bergen op Zoom gevraagd de nieuwe vereniging uit Terneuzen te mogen adopteren.
Als adoptiegeschenk werden 10 stuks Albino Zwaarddragers meegegeven en op voorstel van de heer Deutz, werd als waardering tegenover Bergen op Zoom besloten de nieuwe vereniging de naam
De Albino Zwaarddrager te geven.

Aan adoptie en vriendschap met Bergen op Zoom kwam evenwel spoedig een eind. Een paar weken later kwam het verzoek vanuit Bergen op Zoom of Terneuzen, gezien de moeilijke kaspositie van Bali, de zo royaal ten geschenke gegeven Albino Zwaarddragers wilde betalen. Aan dit verzoek werd gevolg gegeven.

Ondanks alle ups en downs groeide de vereniging gestaag en werden spoedig leden ingeschreven van buiten de gemeente zoals uit Sas van Gent en Zelzate. In Januari 1950 bedroeg het ledental reeds 50 en dit was een aanleiding tot het beleggen van een feestavond op 16 maart 1950 in hotel Du Commerce. Deze avond werd een daverend succes.

Schijnbaar was deze avond te mooi geweest, want donkere wolken pakten zich boven de verenigingshemel samen en kwamen tot ontlading in een stormachtige vergadering op 30 mei 1950.

Hierdoor besloten de leden uit Sas van Gent en Zelzate uit te treden en eerstgenoemde over te gaan tot het stichten van een eigen vereniging, onder de naam De natuur in huis.
Met de heren C. Baert, A. Bol, G. Gilissen en J. van Duyze, werd een nieuw bestuur gevormd en getracht de vereniging nieuw leven in te blazen. Toch groeide de vereniging en kon ze in 1951 voor het eerst in de publieke belangstelling treden door een tentoonstelling te houden in de toenmalige brandweer kazerne, welke vooral in financieel opzicht een groot succes werd.

Zodoende kreeg de vereniging allengs wat meer armslag en kon uiteindelijk het lang verwachte materialendepot en de visbeurs worden verwezenlijkt. Het jaar 1951 bleek toch een goed jaar, want het was augustus van dat jaar dat het eerste nummer van het maandblad Albino Nieuws het daglicht zag. Een andere mijlpaal werd bereikt door inschrijving van het 75ste lid.

Ook op deze hoogtepunten van de vereniging volgde weer een depressie, want onverwachts trad het bestuur aan het eind van het jaar af en werd opnieuw samengesteld.

Slechts een jaar later, om precies te zijn op 25 april 1952, werd op een vergadering medegedeeld dat het 100 ste lid was ingeschreven. Ook werd op deze vergadering besloten tot de aankoop van een bak met toebehoren, zodat op 29 mei van dat jaar de eerste visbeurs kon worden gehouden.

Zo verstreek 1952 en brak 1953 aan.
Kort na de gebruikelijke jaarvergadering in januari, waar de vrolijke noot niet ontbrak, werd de vreugde opnieuw verstoord.

1 februari 1953.
Door de watersnood verloren vele leden die nacht de gehele inhoud van hun aquarium.
Maar het moet gezegd, dat door spontane hulp van de overigen, al spoedig kon worden gezorgd dat diverse bakken weer een vertrouwd aanzien kregen.

Met ingang van dat jaar verscheen Albino Nieuws in druk en enige tijd nadien had de inschrijving plaats van het 125 ste lid.
September 1953 bracht de tweede tentoonstelling in het bestaan van de vereniging.
Deze had tot gevolg dat, mede in verband met de vele werkzaamheden hieraan verbonden, het 5-jarig bestaan van de vereniging voor de meeste leden ongemerkt voorbij ging. Pas in maart 1954 kon het 5 jarig bestaan op passende wijze worden gevierd.

In 1955 werd besloten tot het oprichten van een reisclub, waardoor vele mooie reizen gemaakt konden worden, doch die in 1958 bij gebrek aan belangstelling haar werkzaamheden staakte. Overigens brachten de jaren 1955, 1956 en 1957 weinig schokkend nieuws.

Op vrijdag 21 November 1958 mocht de jubileumavond ter ere van het 10-jarig bestaan, zich in een behoorlijke belangstelling verheugen. Voor de pauze werden dhr. en mevr. Bruggeman voor het voetlicht gehaald en volgde een vlot afgewerkt filmprogramma. De pauze met koffie en worstenbrood deed de aanwezigen genieten en had de verloting ieders belangstelling. Hierna volgde een gezellig samenzijn met muziek, zang, een dansje en enkele gezelschapsspelen. Bij het aanbreken van de kleine uurtjes begon er wat verloop te ontstaan, omdat vele leden nog een behoorlijke rit voor de boeg hadden, zo vermeld de historie.

Vermeldenswaardig is dat de eerste huiskeuring plaatsvond in het voorjaar van 1959.

In oktober 1969 werd de naam van het clubblad Albino Nieuws gewijzigd in De Voelspriet.
Naast de gebruikelijke ledenbijeenkomsten en de reguliere bestuurswisselingen, voer de vereniging een aantal jaren door rustige wateren zonder veel opzienbarende activiteiten aan de dag te leggen.
Wat de oorzaak hiervan geweest is, is niet duidelijk. Of de betrokkenheid van de bestuurders hierbij een rol heeft gespeeld is niet bekend. Wel weten we dat de voorzittersplaats, in een bestaansperiode van 70 jaar, slechts 9 maal gewisseld werd.

Voorzitter van:

1948-1950:       dhr. J. Bruggeman
1950-1951:       dhr. C. Baert
1951-1958:       dhr. J. Bruggeman
1958-1961:       dhr. P. Dingemanse
1961-1973:       dhr. J. Kes
1973-1975:       dhr. J. Riedijk
1975-1978:       dhr. G. Vermeulen
1978-2007:       dhr. W. van Maele
2007-2018:       dhr. P. Ruben
2018-Heden: dhr. J. Nout