Vereniging

HISTORIE:

De Albino Zwaarddrager – Al meer dan 60 jaar een goed draaiende aquariumvereniging

Hiervoor moeten we met onze gedachten terug gaan naar de zomer van 1948.
Het was toen, dat een oud lid, de heer W. de Kock, bij gelegenheid van een door het bestuur van de V.V.V. georganiseerde Industrie en Handelstentoonstelling, in het schoolgebouw voor LO en ULO aan de Walstraat in Terneuzen, een voorstel werd gedaan ook enkele aquaria in te mogen zenden, welk voorstel als van geen belang zijnde werd afgewezen.
Enwel 2 dagen voor de opening, trok een van de inzenders zich terug en werd hem gevraagd, of hij dan maar met zijn goudvisjes wilde komen. Deze stelde zich, ondanks de korte tijd van voorbereiding, direkt in verbinding met een aantal hem bekende aquariumhouders, te weten de heren I. Riemens, J. van Dixhoorn, Jac. Bruggeman en de zaak was gebakken. Deze tentoonstelling trok heel veel belangstellenden en was dan ook de oorzaak, dat na afloop bij genoemde inzenders het idee naar voren kwam een aquariumvereniging op te richten.

Er werd contact gezocht met de Nederlandse bond voor Aqua-Terra (N.B.A.T.) te Hilversum.
Zo gebeurde het dat op 14 Oktober een bijeenkomst werd belegd in cafe ‘s lands welvaren met een
11-tal genodigden. Ook de toenmalige propagandist van de N.B.A.T., de heer W. Deutz, was hierbij aanwezig. Nog diezelfde avond kon tot de oprichting van De Albino Zwaarddrager worden overgegaan.

Zoals alles heeft ook de vereniging een geschiedenis.
De reeds eerder genoemde heer Deutz, werd bij zijn bezoek aan de vereniging Bali uit Bergen op Zoom gevraagd de nieuwe vereniging uit Terneuzen te mogen adopteren.
Als adoptiegeschenk werden 10 stuks Albino Zwaarddragers meegegeven en op voorstel van de heer Deutz, werd als waardering tegenover Bergen op Zoom besloten de nieuwe vereniging de naam
De Albino Zwaarddrager te geven.

Aan adoptie en vriendschap met Bergen op Zoom kwam evenwel spoedig een eind. Een paar weken later kwam het verzoek vanuit Bergen op Zoom of Terneuzen, gezien de moeilijke kaspositie van Bali, de zo royaal ten geschenke gegeven Albino Zwaarddragers wilde betalen. Aan dit verzoek werd gevolg gegeven.

Ondanks alle ups en downs groeide de vereniging gestaag en werden spoedig leden ingeschreven van buiten de gemeente zoals uit Sas van Gent en Zelzate. In Januari 1950 bedroeg het ledental reeds 50 en dit was een aanleiding tot het beleggen van een feestavond op 16 maart 1950 in hotel Du Commerce. Deze avond werd een daverend succes.

Schijnbaar was deze avond te mooi geweest, want donkere wolken pakten zich boven de verenigingshemel samen en kwamen tot ontlading in een stormachtige vergadering op 30 mei 1950.

Hierdoor besloten de leden uit Sas van Gent en Zelzate uit te treden en eerstgenoemde over te gaan tot het stichten van een eigen vereniging, onder de naam De natuur in huis.
Met de heren C. Baert, A. Bol, G. Gilissen en J. van Duyze, werd een nieuw bestuur gevormd en getracht de vereniging nieuw leven in te blazen. Toch groeide de vereniging en kon ze in 1951 voor het eerst in de publieke belangstelling treden door een tentoonstelling te houden in de toenmalige brandweer kazerne, welke vooral in financieel opzicht een groot succes werd.

Zodoende kreeg de vereniging allengs wat meer armslag en kon uiteindelijk het lang verwachte materialendepot en de visbeurs worden verwezenlijkt. Het jaar 1951 bleek toch een goed jaar, want het was augustus van dat jaar dat het eerste nummer van het maandblad Albino Nieuws het daglicht zag. Een andere mijlpaal werd bereikt door inschrijving van het 75ste lid.

Ook op deze hoogtepunten van de vereniging volgde weer een depressie, want onverwachts trad het bestuur aan het eind van het jaar af en werd opnieuw samengesteld.

Slechts een jaar later, om precies te zijn op 25 april 1952, werd op een vergadering medegedeeld dat het 100 ste lid was ingeschreven. Ook werd op deze vergadering besloten tot de aankoop van een bak met toebehoren, zodat op 29 mei van dat jaar de eerste visbeurs kon worden gehouden.

Zo verstreek 1952 en brak 1953 aan.
Kort na de gebruikelijke jaarvergadering in januari, waar de vrolijke noot niet ontbrak, werd de vreugde opnieuw verstoord.

1 februari 1953.
Door de watersnood verloren vele leden die nacht de gehele inhoud van hun aquarium.
Maar het moet gezegd, dat door spontane hulp van de overigen, al spoedig kon worden gezorgd dat diverse bakken weer een vertrouwd aanzien kregen.

Met ingang van dat jaar verscheen Albino Nieuws in druk en enige tijd nadien had de inschrijving plaats van het 125 ste lid.
September 1953 bracht de tweede tentoonstelling in het bestaan van de vereniging.
Deze had tot gevolg dat, mede in verband met de vele werkzaamheden hieraan verbonden, het 5-jarig bestaan van de vereniging voor de meeste leden ongemerkt voorbij ging. Pas in maart 1954 kon het 5 jarig bestaan op passende wijze worden gevierd.

In 1955 werd besloten tot het oprichten van een reisclub, waardoor vele mooie reizen gemaakt konden worden, doch die in 1958 bij gebrek aan belangstelling haar werkzaamheden staakte. Overigens brachten de jaren 1955, 1956 en 1957 weinig schokkend nieuws.

Op vrijdag 21 November 1958 mocht de jubileumavond ter ere van het 10-jarig bestaan, zich in een behoorlijke belangstelling verheugen. Voor de pauze werden dhr. en mevr. Bruggeman voor het voetlicht gehaald en volgde een vlot afgewerkt filmprogramma. De pauze met koffie en worstenbrood deed de aanwezigen genieten en had de verloting ieders belangstelling. Hierna volgde een gezellig samenzijn met muziek, zang, een dansje en enkele gezelschapsspelen. Bij het aanbreken van de kleine uurtjes begon er wat verloop te ontstaan, omdat vele leden nog een behoorlijke rit voor de boeg hadden, zo vermeld de historie.

Vermeldenswaardig is dat de eerste huiskeuring plaatsvond in het voorjaar van 1959.

In oktober 1969 werd de naam van het clubblad Albino Nieuws gewijzigd in De Voelspriet.
Naast de gebruikelijke ledenbijeenkomsten en de reguliere bestuurswisselingen, voer de vereniging een aantal jaren door rustige wateren zonder veel opzienbarende activiteiten aan de dag te leggen.
Wat de oorzaak hiervan geweest is, is niet duidelijk. Of de betrokkenheid van de bestuurders hierbij een rol heeft gespeeld is niet bekend. Wel weten we dat de voorzittersplaats, in een bestaansperiode van 55 jaar, slechts 8 maal gewisseld werd.

Voorzitter van:

1948-1950:       dhr. J. Bruggeman
1950-1951:       dhr. C. Baert
1951-1958:       dhr. J. Bruggeman
1958-1961:       dhr. P. Dingemanse
1961-1973:       dhr. J. Kes
1973-1975:       dhr. J. Riedijk
1975-1978:       dhr. G. Vermeulen
1978-2007:       dhr. W. van Maele
2007-heden       dhr. P. Ruben

Toen in 1978 de voorzittershamer overging in de handen van dhr. W. van Maele, werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Al van het begin kreeg het idee om toch frequenter aan de weg te timmeren steeds meer gestalte.

Toch duurde het nog tot 1980, voordat de vereniging zich manifesteerde van 3 tot 11 oktober in het voormalig gemeentehuis in de Noordstraat te Terneuzen. Door het tentoonstellen van 36 aquaria en een bezoekersaantal van 896 personen, kreeg men de smaak pas goed te pakken.
Het gevolg was dat op 25 maart 1983 de toenmalige burgemeester dhr. C. Ockeloen, de opening mocht verrichten voor een nog grootsere en fraaier opgezette aquariumshow ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de vereniging in de M.A.V.O. school De Branding in de Walstraat. Voor zijn jarenlange bestuurlijke inzet en stimulerende kracht, ontving de voorzitter uit handen van een hoofdbestuurder, de Gouden Vin als onderscheiding. Ook de vereniging kon in de feestvreugde delen toen zij tijdens een ontspannen feestavond in restaurant Het Vijverhof een plaquette in ontvangst mocht nemen, wegens de grote inzet en de hoge score bij een ledenwerving.

Op zaterdag 12 mei 1984 trok de vereniging met haar leden naar de Europese Aquarium tentoonstelling in het Franse Charlevelle-Mezieres.

Slechts 2 jaar later na de laatste show zag de echte AQUA-TER op 16 mei 1985 het levenslicht. Een show in het Texaco benzine station aan de Rooseveltlaan, werd met een aquarium van 3,2 m lengte en een inhoud van 880 liter een absolute topper.

Toen de vereniging bovendien, de zo fel begeerde landelijke Bondsdag naar Terneuzen wist te halen, was de vreugde pas echt ten top.
Vanwege de viering van haar 40-jarig bestaan werd de organisatie van deze dag, waarop alle aquariumliefhebbers verenigd zijn, in handen gegeven van De Albino Zwaarddrager.
Voor deze speciale ontmoetingsdag werden de bezoekers uit het hele land, alsmede een aantal buitenlandse gasten, ontvangen op 17 september 1988 in het Zuidlandtheater. Na de afwerking van het morgenprogramma en de lunch werd de mogelijkheid geboden de onderlinge contacten en vriendschapsbanden te verstevigen of een bezoek te brengen aan markante punten in de Scheldestad. Zelfs de watertoren was voor deze gelegenheid opengesteld. Na de middag volgde de presentatie en de uitslag van de landelijke huiskeuring. ‘s Avonds was er een gezellig dinerdansant en was deze opmerkelijke gebeurtenis een feit.

Veel rust gunde men de vereniging niet, want op 10 maart 1990 werd in het kader van de onderlinge betrokkenheid met de andere zusterverenigingen in het district Zeeland, de eerste districtsdag in Terneuzen georganiseerd.

Door zich met regelmaat in het openbaar te vertonen, ontstond bij de leden een dringende behoefte om een tentoonstelling als vast programmaonderdeel aan te houden.
We schrijven:  5 t/m 13 oktober 1990 AQUA-TER ’90 Vissteeg, Terneuzen.

Even leek het of in maart 1991 de vreugde en de vele activiteiten teveel waren geweest, omdat naar aanleiding van enkele bemerkingen van de zijde van het bestuur, de redactie van het clubblad De Voelspriet het bijltje erbij neer had gelegd. Na een goed gesprek en wederzijds goedvinden, werd besloten, dat vers bloed de vereniging geen kwaad zou doen. Zo gebeurde het dat de nieuwe redactie aantrad met 2 vrouwelijke en 1 mannelijke kandidaat.

Tussentijds bleef de vereniging haar leden diverse interessante activiteiten aanbieden, zoals busreizen naar andere exposities en bekende sprekers op ledenavonden.

Met de benoeming in 1993 van de voorzitter dhr. W. van Maele tot erelid, sloop stilaan de tentoonstellingsgedachte de verenigingsgelederen binnen.

1993 mocht dan wel het jaar zijn waarin de vereniging haar 45-jarig bestaan zou vieren, echter het vinden van een geschikte locatie had de vereniging meerdere malen parten gespeeld. Gesteund door de benoeming en het geweldige doorzettingsvermogen van de leden, werd alle moed bijeen geraapt en contact gezocht met tuincentrum Bakker aan de G. Gezellestraat.

Ondanks de lange tijd van voorbereiding en de vele werkzaamheden, opende wethouder W. de Zeeuw op 8 oktober 1993 AQUA-TER ’93. Als beloning konden 15 nieuwe inschrijvingen aan de ledenlijst worden toegevoegd.

Ook bracht 1998 weer een geweldige show met een 32 tal bakken.
Dankzij een geweldig team, bestaande uit gemotiveerde mensen is ook van deze show weer een feest gemaakt. De show werd geopend door de burgemeester dhr. Barbé met uiteraard de nodige tekst en uitleg van onze voorzitter dhr. W. van Maele, die in dat jaar zijn 20-jarig voorzittersjubileum vierde. Uiteraard hebben de leden van de vereniging onze voorzitter flink in het zonnetje gezet. Kompleet met bloemen, gedichten en zelfs met een riddering en een vet leren medaille was hieraan niet ongemoeid voorbij gegaan. Echter door een aantal problemen onderling, vonden een aantal leden het noodzakelijk om hun lidmaatschap op te zeggen. Wat uiteraard betreurenswaardig is voor de vereniging.

In de periode 1999 tot 2002 heeft de vereniging haar leden vaak getrakteerd op leuke busreizen, mooie lezingen en goed verzorgde ledenavonden. Vooral de busreizen richting Dusseldorf (2002) en Keulen(2003) vielen erg goed in de smaak bij veel van onze leden, hun familie en hun vrienden. Op beide dagen hadden we namelijk prachtig weer. Van alle bezienswaardigheden en het lekkers, dat we op die dag voorgeschoteld kregen, werd er zichtbaar genoten.

In 2003 werd het tijd om de koppen weer eens bij elkaar te steken en een tentoonstelling te gaan organiseren. Ook dit keer was het vinden van een geschikte plaats, voor het houden van een aquariumshow, weer een uitdaging. Er werd overal rondvraag gedaan naar beschikbare ruimte, echter zonder enig succes. Het gesprek met Dhr. Sjaak Moens bracht gelukkig uitkomst. Al snel werden er een aantal locaties besproken, waarbij zelfs het idee ontstond om een eigen clubgebouw aan te schaffen. Echter i.v.m. de hoge kosten (qua onderhoud, verzekering etc.) werd hieraan geen gehoor gegeven. Toen de uiteindelijke locatie in maart 2003 bekend werd, nl. de achterzijde van een loods aan de Lange Rekse straat te Terneuzen kwam het geheel in een stroomversnelling. Vergaderingen werden er gehouden en alle aangedragen ideeën werden er uitgewerkt. Tevens werd contact gezocht met de buren van onze loods aan de Lange Reksestraat. Deze buren verzekerde ons ervan dat ze alle medewerking wilde geven, die benodigd was om er een fantastische jubileumshow van te maken. Uiteraard was dit een welkom gebaar, waar de TT commissie dankbaar gebruik van heeft gemaakt. Ondanks het feit dat het bestuur nog vrij jong is, buitenom enkele oudgedienden, heeft het wel de durf en het vertrouwen in elkaar gehad, om samen met enkele enthousiaste leden ons 55-jarig bestaan op passende wijze te vieren. Ik durf dan ook nu al te zeggen dat de show AQUA-TER ’03 zeer zeker niet onder zal doen, zo niet beter zal zijn, dan alle voorgaande tentoonstellingen. Mede door alle gebruikte middelen (qua computers etc.) en uiteraard de geweldige inzet van leden van de TT Commissie AQUA-TER ’03.

Wij hopen dat de toekomst zal brengen, daar waar wij zo ons best voor doen en hebben gedaan.

55 jaar mag je nou eenmaal niet zomaar voorbij laten gaan…

Terneuzen  17 September 2003

W. van Maele / J. van der Hooft